Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności cyfrowej dla strony internetowej:

www.przedszkolebalin.pl/start

 

Przedszkole Samorządowe im. św. Franciszka – patrona ekologów w Balinie zobowiązuje się zapewnić dostępność swoich stron internetowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Dane teleadresowe jednostki:

Przedszkole Samorządowe im. św Franciszka – patrona ekologów w Balinie
ul. Komisji Edukacji Narodowej 7
32-500 Chrzanów
tel. 32 711-30-20


Data publikacji strony internetowej: 17.04.2021 r.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 17.04.2021 r.

Strona internetowa jest  zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

– możliwość powiększania wielkości liter w treści artykułów na stronie
– możliwość wybrania stylu z podwyższonym kontrastem
– możliwość wybrania stylu w odcieniach szarości
– możliwość wybrania stylu w negatywie
– możliwość wybrania j stylu jasnego
– możliwość podkreślenia linków
– możliwość wybrania czytelnej czcionki
– możliwość poruszania się za pomocą klawiatury (TAB)

 

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA
– aby wejść do budynku należy pokonać 2 stopnie oraz drzwi otwierane ręcznie,
– wejście  jest na poziomie ulicy,
– przy schodach wejściowych znajduje się podjazd,
– wejście nie jest zabezpieczone bramkami,
– nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące,
– brak toalet dla osób niepełnosprawnych.
– w budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących,
– w budynku nie ma systemu wspomagającego słyszenie dla osób niedosłyszących tj. pętli indukcyjnej,
– w odległości 30m od przedszkola znajduje się parking.

 

Data sporządzenia deklaracji: 17.04.2021 Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Osoba do kontaktu w sprawie dostępności:

Jolanta Głowacz, przedszkolebalin@wp.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu tel. 32 711-30-20.

Procedura wnioskowo – skargowa:

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Skip to content