Procedury

Procedury

PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA OBOWIAZUJĄCE

W PRZEDSZKOLU SAMORZĄDOWYM  IM.ŚW. FRANCISZKA-PATRONA EKOLOGÓW W BALINIE

W ZWIĄZKU Z ZAPOBIEGANIEM, PRZECIWDZIAŁANIEM I ZWALCZNIEM COVID-19

załącznik nr 3 do pobrania

załącznik nr 4 do pobrania

 1. Organizacja pracy przedszkola w czasie zagrożenia epidemiologicznego

 

 1. Grupa wraz z nauczycielami przebywa w wyznaczonej, stałej
 2. Zaleca się, aby do grupy dzieci przyporządkowani byli w miarę możliwości organizacyjnych ci sami nauczyciele i opiekunowie.
 3. Podczas organizacji pracy w poszczególnych grupach uwzględnia się każdorazowo aktualne wytyczne GIS.
 4. Obecnie obowiązujące wytyczne wskazują, że powierzchnia każdego pomieszczenia przeznaczonego na zbiorowy pobyt od 3 do 5 dzieci w miarę możliwości powinna wynosić 15 m2 . W przypadku liczby dzieci większej niż 5 powierzchnia pomieszczenia przeznaczonego na zbiorowy pobyt dzieci ulega zwiększeniu na każde kolejne dziecko o co najmniej 2m2, jednakże powierzchnia przypadająca na jedno dziecko nie może być mniejsza niż 1,5 m2.
 5. W miarę możliwości organizacyjnych dyrektor zapewnia taką organizację pracy, która uniemożliwi stykanie się ze sobą poszczególnych grup dzieci (np. różne godziny przyjmowania grup do przedszkola, różne godziny zabawy na dworze).
 6. W sali, w której przebywa dziecko nie może być zabawek i przedmiotów, których nie można skutecznie uprać lub zdezynfekować (np. pluszowe zabawki). Jeżeli do zajęć wykorzystywane są przybory sportowe (piłki, skakanki, obręcze itp.) należy je dokładnie myć, czyścić lub dezynfekować.
 7. W salach zabaw organizuje się dwie strefy przeznaczone na zabawki: strefę czystą – miejsce na zabawki zdezynfekowane, przeznaczone do zabawy dzieci i strefę brudną – miejsce na zabawki odkładane przez dzieci po skończonej zabawie przeznaczone do dezynfekcji i kwarantanny.
 8. Dziecko nie powinno zabierać ze sobą do przedszkola i z przedszkola niepotrzebnych przedmiotów i zabawek. Ograniczenie to nie dotyczy dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w szczególności dzieci z niepełnosprawnościami.
 9. Do przedszkola może uczęszczać wyłącznie dziecko zdrowe, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.
 10. Należy wietrzyć sale co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć.
 11. Należy zapewnić bieżącą dezynfekcję toalet.
 12. W przedszkolu w okresie pandemii prowadzi się z dziećmi profilaktykę mycia zębów pod ścisłym nadzorem nauczycieli ( zabezpieczone szczoteczki i pasta do zębów).
 13. Dzieci do przedszkola są przyprowadzane/odbierane przez osoby zdrowe.
 14. Jeżeli w domu przebywa osoba w izolacji w warunkach domowych nie wolno przyprowadzać dziecka do przedszkola.
 15. Przebywanie osób trzecich w przedszkolu będzie ograniczone do niezbędnego minimum, z zachowaniem wszelkich środków ostrożności (w szczególności osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk, tylko osoby zdrowe).
 16. W przedszkolu zapewniona jest szybka komunikacja z rodzicami/opiekunami dziecka.
 17. Przy wejściu dzieciom i pracownikom mierzona będzie temperatura termometrem bezdotykowym.
 18. Pomiaru dokona wyznaczony przez dyrektora pracownik przedszkola.
 19. Dezynfekcja termometru będzie przeprowadzona po każdorazowym jego użyciu w danej grupie.
 20. Rodzice/opiekunowie dziecka wyrażają na piśmie zgodę na pomiar temperatury ciała dziecka.
 21. W przypadku braku zgody rodzica/opiekuna na pomiar temperatury ciała dziecka decyzją dyrektora związaną z zapewnieniem bezpieczeństwa innych dzieci i pracowników dziecko nie może zostać przyjęte do przedszkola.
 22. Jeżeli dziecko manifestuje, przejawia niepokojące objawy choroby, należy odizolować je w wyznaczonym miejscu z zapewnieniem minimum 2 metrów odległości od innych osób i niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów w celu pilnego odebrania dziecka z przedszkola.
 23. Dzieci będą przebywać w miarę możliwości pogodowych na świeżym powietrzu w ogrodzie przedszkolnym. Mogą również wyjść na pobliskie tereny spacerowe poza teren przedszkola przy zachowaniu wymaganej odległości od osób trzecich.
 24. Sprzęt na placu zabaw będzie regularnie czyszczony z użyciem detergentu lub dezynfekowany, jeżeli nie ma takiej możliwości należy zabezpieczyć go przed używaniem.
 25. Plac zabaw i ogród przedszkolny jest zamknięty dla rodziców/ osób upoważnionych do odbioru dzieci i innych osób postronnych.
 26. Wszystkie sprawy zgłaszane przez osoby trzecie dotyczące organizacji pracy przedszkola realizowane są telefonicznie lub mailowo lub poprzez inne komunikatory.
 27. W pomieszczeniach sanitarno – higienicznych umieszczone są plakaty z zasadami prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk – instrukcje.
 28. W przedszkolu wprowadzono procedurę postępowania na wypadek zakażenia koronawirusem lub zachorowania na COVID-19.
 29. Przyprowadzanie i odbieranie dzieci z przedszkola
 30. Rodzice/ opiekunowie prawni dziecka przyprowadzający/odbierający dziecko do/z przedszkola mają zachować dystans społeczny w odniesieniu do pracowników przedszkola jak i innych dzieci i rodziców wynoszący min. 1,5 metry.
 31. Przy holu przedszkola jest umieszczony płyn do dezynfekcji rąk oraz informacja o obligatoryjnym dezynfekowaniu rąk przez osoby dorosłe wchodzące do przedszkola oraz zakrywaniu ust i nosa.
 32. Rodzic/opiekun prawny wprowadza dziecko do holu przedszkola, gdzie może przebywać tylko dwoje dorosłych i dzieci. Pracownik przedszkola przebywający w szatni otwiera drzwi od szatni i mierzy dziecku temperaturę. Po stwierdzeniu prawidłowej temperatury dziecko jest wpuszczone na teren szatni. Od tego momentu dziecko jest pod opieką przedszkola.
 33. W szczególnych przypadkach rodzice/opiekunowie mogą wchodzić z dziećmi do przestrzeni wspólnej przedszkola z zachowaniem zasady – 1 rodzic z dzieckiem/dziećmi lub w odstępie od kolejnego rodzica z dzieckiem/dziećmi 1,5m, przy czym należy rygorystycznie przestrzegać wszelkich środków ostrożności (osłona ust, nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).
 34. W przypadku odbywania przez dziecko okresu adaptacyjnego w przedszkolu rodzic/opiekun za zgodą dyrektora przedszkola może przebywać na terenie przedszkola z zachowaniem środków ostrożności (osłona nosa, ust, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk, tylko osoba zdrowa, w której domu nie przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych).
 35. Dzieci są przyprowadzane/odbierane z przedszkola tylko przez osoby zdrowe. Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych nie wolno przyprowadzać dziecka do przedszkola.
 36. Rodzic/opiekun składa przed przyjściem dziecka do przedszkola stosowne oświadczenie – załącznik nr 4.
 37. Pracownik przedszkola w obecności rodzica/prawnego opiekuna lub osoby upoważnionej dokonuje pomiaru temperatury dziecka a następnie pomaga mu w rozebraniu się. W sytuacji, gdy temperatura jest podwyższona dziecko nie zostaje wpuszczone do przedszkola.
 38. W przypadku podwyższonej temperatury ciała dziecka lub wystąpienia objawów chorobowych w czasie przebywania dziecka w przedszkolu dyrektor lub osoba go zastępująca kontaktuje się telefonicznie z rodzicami/ opiekunami dziecka i informuje o konieczności niezwłocznego odebrania dziecka z przedszkola i kontaktu z lekarzem oraz prosi o informację zwrotną dotyczącą zdrowia dziecka.
 39. Pracownik przyjmujący dzieci jest zobowiązany do stosowania maseczki  lub przyłbicy /w przypadku ograniczeń zdrowotnych/ i rękawiczek. Po skończeniu przyjmowania dzieci zobowiązany jest do dokładnego umycia i zdezynfekowania rąk.
 40. Pracownik wyznaczony do odbioru dzieci od rodziców dba o to, by dzieci z różnych grup nie stykały się ze sobą.
 41. Odbiór dziecka następuje po podaniu przez rodzica/opiekuna prawnego/osoby upoważnionej imienia i nazwiska dziecka przez domofon do odpowiedniej grupy. Pracownik przedszkola przebywający w szatni wydaje dziecko wraz z ubraniem rodzicowi/opiekunowi prawnemu lub osobie upoważnionej przebywającej w holu/ gdzie może przebywać tylko dwoje dorosłych i dzieci z zachowaniem dystansu społecznego min 2 m./.
 42. W przypadku gdy dzieci przebywają na placu zabaw, rodzic/opiekun/osoba upoważniona do odbioru dziecka oczekuje przy bramce, mając zakryte  usta i nos.
 43. W sytuacji konieczności przyprowadzenia dziecka do przedszkola później i odbioru wcześniej niż w zadeklarowanym czasie rodzic/opiekun zobowiązany jest zgłosić telefonicznie o tym fakcie.
 • Zasady komunikacji wewnętrznej rodziców i pracowników
 1. W przedszkolu uruchomiono ścieżkę szybkiej komunikacji z rodzicami. Polega ona na tym, że nauczyciel lub dyrektor przedszkola w razie złego samopoczucia dziecka niezwłocznie telefonicznie kontaktuje się z rodzicami lub prawnymi opiekunami dziecka.
 2. W przedszkolu uruchomiono ścieżkę szybkiej komunikacji miedzy personelem. Polega ona na tym, że pracownicy komunikują się miedzy sobą telefonicznie lub w szczególnych przypadkach bezpośrednio
 • bezpośrednio – z zachowaniem dystansu społecznego wynoszącego min. 1,5m z zachowaniem wszelkich środków ostrożności (osłona ust i nosa, rękawiczek jednorazowych lub dezynfekcji rąk,);
 • telefonicznie – za zgodą pracownika na wykorzystanie telefonu prywatnego do realizacji zadań służbowych w trakcie przebywania na terenie przedszkola, zgody znajdują się w segregatorze RODO.
 1. Na terenie szatni przedszkolnej będzie znajdował się pracownik, wyposażony w jednorazowe rękawiczki, z osłoniętymi ustami i nosem, który będzie odbierał dzieci od rodziców z holu pomagał w ubieraniu/rozbieraniu w szatni przedszkolnej, zaprowadzał dzieci do sali przedszkolnej, jak również będzie odpowiedzialny za dezynfekcję ciągów komunikacyjnych, dezynfekcję powierzchni dotykowych, klamek, włączników itp.
 2. W sali przedszkolnej wraz z nauczycielem będzie znajdował się jeden pracownik obsługi z zachowaniem dystansu społecznego wynoszącego min. 1,5m. W przypadku konieczności opuszczenia sali jednego z nich– osoby te w razie potrzeby będą kontaktowały się ze sobą telefonicznie.
 3. Spożywanie posiłków będzie odbywało się wg ustalonego harmonogramu.
 4. Pracownicy po wejściu na teren Przedszkola zobowiązani są, o ile jest to możliwe, do niezwłocznego udania się najkrótszą drogą dojścia do szatni personelu w celu zmiany odzieży, a następnie unikając zgromadzeń i skupisk ludzi, zachowując bezpieczną odległość na stanowisko pracy.
 5. Stanowiska pracy powinny być oddalone od siebie co najmniej 1,5 m. Jeżeli ze względów technologicznych nie ma możliwości zachowania ww. odległości przełożony pracownika powinien podjęć odpowiednie środki, w tym organizacyjno-techniczne, zapewniające bezpieczeństwo podległych pracowników.
 6. Pracownicy po skończonej pracy zobowiązani są, o ile jest to możliwe, do niezwłocznego udania się najkrótszą drogą do szatni w celu zmiany odzieży oraz unikając zgromadzeń i skupisk ludzi zachowując bezpieczną odległość wychodzą z przedszkola.
 7. Pracownikom sprawującym opiekę nad dziećmi zabrania się wchodzenia na teren bloku żywieniowego.
 1. Funkcjonowanie żywienia zbiorowego

Przy organizacji żywienia obok warunków higienicznych wymaganych przepisami prawa odnoszących się do funkcjonowania żywienia zbiorowego dodatkowo wprowadza się zasady szczególnej ostrożności dotyczące zabezpieczenia epidemiologicznego.

 1. Posiłki przygotowywane są przy zachowaniu wszelkich niezbędnych środków higieny.
 2. Pracownicy kuchni oraz intendent:
  • dezynfekują ręce przed każdym wejściem do pomieszczenia, gdzie przygotowywane są posiłki;
  • myją ręce zgodnie z instrukcją zamieszczoną w pomieszczeniach sanitarno-higienicznych;
  • dostawca pozostawia towar na zewnątrz budynku w wyznaczonym miejscu; intendent odbierając produkty dostarczane przez osoby z zewnątrz zakłada rękawiczki oraz maseczkę ochronną; rozpakowuje na zewnątrz dostarczony towar, przekłada do własnych pojemników i wnosi do  przedszkola; jeśli rozpakowanie produktu w danym momencie nie jest możliwe lub musi on pozostać w opakowaniu, pracownik kuchni lub intendent myje/dezynfekuje opakowanie;
  • przygotowując posiłki pracownicy zachowują bezpieczny dystans między sobą, zgodny z  obowiązującymi przepisami;
  • po zakończonej pracy, dezynfekują blaty kuchenne oraz inne sprzęty dostępnymi środkami;
  • myją naczynia, sztućce w zmywarce w temperaturze minimum 60 ° C przy użyciu detergentów do tego służących/wyparzają naczynia i sztućce, którymi były spożywane posiłki;
  • posiłki dla dzieci odbierane są z wózka kelnerskiego znajdującego się w szatni tak, aby pracownicy kuchni nie mieli kontaktu z nauczycielami i woźnymi pomagającymi opiekować się dziećmi;
  • posiłki dla dzieci odbierane są zgodnie z przyjętym harmonogramem wydawania posiłków;
  • dzieci spożywają posiłki przy stolikach w swoich salach przy zastosowaniu niezbędnych środków ostrożności;
  • posiłki są dostarczane do grupy przez woźne pomagające opiekować się dziećmi;
  • posiłki podają dzieciom woźne pomagające opiekować się nimi.
 1. Obowiązki pracowników przedszkola
 2. Każdy pracownik przedszkola zobowiązany jest:
 • stosować zasady profilaktyki zdrowotnej:
 1. regularnego mycia rąk przez 30 sekund mydłem i wodą lub środkiem dezynfekującym zgodnie z instrukcją zamieszczoną w pomieszczeniach sanitarno – higienicznych;
 2. stosować zasady ochrony podczas kichania i kaszlu (zasłanianie ust podczas kaszlu, kichanie w zgięty łokieć);
 3. unikać dotykania oczu, nosa i ust;
 4. unikania kontaktu z osobami, które źle się czują;
 5. unikania witania się przez podanie dłoni lub innego rodzaju uścisków, objęć;
 • dezynfekować ręce niezwłocznie przy wejściu do budynku placówki;
 • informować dyrektora lub osobę go zastępującą o wszelkich objawach chorobowych dzieci;
 • postępować zgodnie z zapisami wprowadzonymi Procedurami bezpieczeństwa;
 • zachowywać dystans między sobą w każdej przestrzeni przedszkola wynoszący 1,5 m.
 1. Nauczyciele i pozostali pracownicy opiekujący się dziećmi powinni być zaopatrzeni w indywidualne środki ochrony osobistej – jednorazowe rękawiczki, maseczki, przyłbice, a także fartuch z długim rękawem (podczas przeprowadzania zabiegów higienicznych u dziecka).
 2. Pracownik kuchni, intendent i robotnik gospodarczy nie może mieć kontaktu z dziećmi oraz nauczycielami, opiekunami dzieci.
 3. W przedszkolu jest wyznaczone miejsce, w którym pracownik codziennie może zmienić garderobę, w której przyszedł do pracy na tę w której pracuje. Brudną odzież pracownik codziennie po skończonej pracy zabiera do prania.
 4. Dyrektor:
 • w miarę możliwości organizacyjnych zapewnia taką organizację pracy, która uniemożliwi stykanie się ze sobą poszczególnych grup dzieci (np. różne godziny przyjmowania grup do przedszkola, różne godziny zabawy na dworze);
 • nadzoruje prace porządkowe wykonywane przez pracowników przedszkola zgodnie z powierzonymi im obowiązkami;
 • dba o tym by w salach, w których spędzają czas dzieci nie było zabawek, przedmiotów, których nie da się skutecznie zdezynfekować;
 • prowadzi komunikację z rodzicami dotyczącą bezpieczeństwa dzieci w placówce;
 • kontaktuje się z rodzicami/ opiekunami prawnymi – telefonicznie, w przypadku stwierdzenia podejrzenia choroby u ich dziecka;
 • informuje organ prowadzący o zaistnieniu podejrzenia choroby u dziecka bądź pracownika;
 • współpracuje ze służbami sanitarnymi;
 • za zgodą organu prowadzącego i po uzyskaniu pozytywnej opinii właściwego państwowego powiatowego inspektora sanitarnego, może zawiesić zajęcia na czas oznaczony, jeżeli ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną może być zagrożone zdrowie dzieci;
 • zgoda i opinia, o których mowa powyżej, mogą być wydane dyrektorowi ustnie, telefonicznie, za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub za pomocą innych środków łączności,  w takim przypadku treść zgody lub opinii dyrektor utrwala w formie protokołu, notatki, adnotacji lub w inny sposób;
 • zawieszenie zajęć może dotyczyć grupy lub całego przedszkola w zakresie wszystkich lub poszczególnych zajęć;
 • zawiadamia organ sprawujący nadzór o zawieszeniu zajęć;
 • w sytuacji ograniczenia funkcjonowania przedszkola odpowiada za organizację realizacji zadań przedszkola, w tym zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć zgodnie ze stosownym rozporządzeniem;
 • instruuje pracowników o sposobie stosowania procedury postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia;
 • informuje rodziców o obowiązujących w placówce procedurach postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia, za pomocą strony http://www.przedszkolebalin.pl/ lub w inny obowiązujący w przedszkolu sposób.
 1. Nauczyciel:
  • po wejściu do sali sprawdza stan czystości pomieszczeń i karty monitoringu, dopiero po tych czynnościach może na salę przyjąć dzieci;
  • dba, by dzieci nie gromadziły się w jednym miejscu sali;
  • niezwłocznie po przyjściu dziecka kieruje go do łazienki w celu umycia rąk;
  • odpowiada za regularne mycie rąk dzieci wodą z mydłem, szczególnie po przyjściu do przedszkola, przed jedzeniem, po powrocie ze świeżego powietrza, po skorzystaniu z toalety.
  • wyjaśnia dzieciom zasady bezpieczeństwa, które obowiązują w przedszkolu, kontynuuje profilaktykę zdrowotną;
  • wychodzi z dziećmi do ogrodu w określonych porach, zgodnie z przyjętym harmonogramem korzystania z placu zabaw;
  • przestrzega zasady rotacyjnego korzystania z placu zabaw i przestrzeni wspólnych przedszkola, w tym szatni ;
  • dba, by w sali pozostawały urządzenia i zabawki, które łatwo można zdezynfekować;
  • kontaktuje się z rodzicami i innymi pracownikami przy pomocy telefonu, maila i innych komunikatorów wg ustaleń w grupie;
  • w trakcie pracy może stosować środki ochrony osobistej tj. maseczki bądź przyłbice oraz rękawiczki;
  • sprawuje kontrolę nad tym, aby dzieci nie przynosiły do przedszkola żadnych zabawek i innych przedmiotów;
  • jeżeli u dziecka stwierdzona zostanie podwyższona temperatura (od 37,5 0C) lub będzie ono przejawiać niepokojące objawy chorobowe nauczyciel odizolowuje dziecko w sali, wydzieli mu miejsce i zapewni minimum dwumetrowy odstęp od innych osób, niezwłocznie powiadomi o tym fakcie rodziców w celu pilnego odebrania dziecka.
 2. Woźna oddziałowa pomagająca opiekować się dziećmi w grupie w szczególności:
  • wykonuje na bieżąco czynności porządkowe w sali zabaw oraz innych wyznaczonych przez dyrektora pomieszczeniach;
  • dezynfekuje toalety, powierzchnie płaskie, blaty stołów, poręcze krzeseł ,klamki oraz sprzęty, meble i zabawki, z których będą korzystać dzieci, wykonane czynności raportuje w karcie monitoringu czynności porządkowych;
  • przeprowadzając dezynfekcję przestrzega zaleceń producenta na opakowaniu środka do dezynfekcji, przestrzega czasu niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń, przedmiotów, tak aby dzieci nie były narażone na wydychanie oparów środków służących do dezynfekcji;
  • w maseczce i rękawiczkach lub zdezynfekowanych rękach dostarcza do sali posiłki, które rozkłada na uprzednio zdezynfekowanych stolikach;
  • dba o ciągły dostęp do czystych kubków na wodę, nalewa dzieciom wodę;
  • wietrzy salę, w której przebywają dzieci przynajmniej co godzinę.
  • myje i dezynfekuje ręce po każdej czynności porządkowej;
  • przestrzega zasady, że każde dziecko ma swój leżak;
  • zachowuje zasady prawidłowego przechowywania pościeli, tak by nie stykały się ze sobą;
  • dezynfekuje leżaki i zmienia pościel co najmniej raz w tygodniu lub zawsze w przypadku, gdy dojdzie do kontaktu z innym dzieckiem;
  • wykonuje prace porządkowe i sanitarne w rękawiczkach, stosując zasady ich nakładania i zdejmowania oraz utylizowania;
  • wykonuje inne stałe prace określone w zakresie czynności na danym stanowisku pracy.
 3. Pracownik wyznaczony do pracy w szatni w szczególności:
  • otwiera drzwi od szatni i w obecności rodzica dokonuje pomiaru temperatury dziecka znajdującego się w holu (w przypadku temperatury od 37,5 0C nie przyjmuje dziecka do przedszkola);
  • odbiera dziecko bez objawów chorobowych od rodziców:
   1. nadzoruje lub pomaga dziecku w rozbieraniu butów i odzieży wierzchniej;
   2. zaprowadza dziecko do sali i przekazuje pod opiekę nauczyciela;
   3. przeprowadza dezynfekcję rąk przed przyjęciem kolejnego dziecka.
  • codziennie myje lub dezynfekuje podłogi i inne powierzchnie w ciągach komunikacyjnych;
  • przynajmniej dwa razy dziennie myje  i dezynfekuje, włączniki światła, klamki, uchwyty, siedziska i oparcia krzeseł, blaty stołów, z których korzystają dzieci i nauczyciele, drzwi wejściowe do placówki, szafki w szatni (powierzchnie płaskie);
  • przynajmniej dwa razy dziennie myje i dezynfekuje toalety dla personelu– w tym szczególnie klamki, uchwyty i pokrętła przy urządzeniach sanitarnych;
  • wszystkie czynności mycia i dezynfekcji są raportowane na odpowiednich kartach monitoringu czynności porządkowych;
 4. podczas rozchodzenia się dzieci odprowadza dziecko do holu.
 5. Robotnik gospodarczy:
  • utrzymuje porządek i czystość wokół budynku przedszkola;
  • dezynfekuje i utrzymuje w czystości sprzęty i urządzenia na placu zabaw każdorazowo po zabawie każdej grupy;
  • w miarę możliwości pomaga intendentowi w rozpakowaniu dostarczanych towarów.
  • dezynfekuje klamkę przy furtce wejściowej i skobel przy furtce do ogrodu, przynajmniej dwa razy dziennie.

PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA OBOWIĄZUJĄCE PODCZAS REALIZACJI ZAJĘĆ REWALIDACYJNYCH W PRZEDSZKOLU SAMORZĄDOWYM IM. ŚW. FRANCISZKA-PATRONA EKOLOGÓW W BALINIE W ZWIĄZKU Z ZAPOBIEGANIEM, PRZECIWDZIAŁANIEM I ZWALCZANIEM COVID-19 kliknij TUTAJ

Druk Oświadczenia – do pobrania TUTAJ

procedura TUTAJ

1. Procedury bezpieczeństwa – TUTAJ

2. Procedura zakażenie – TUTAJ

3. Procedura przyjęcia dzieci – TUTAJ

Skip to content