Zadania dydaktyczno – wychowawcze grupa Biedronki

Zadania dydaktyczno – wychowawcze grupa Biedronki

Zadania dydaktyczno – wychowawcze na miesiąc kwiecień w grupie „Biedronek”

I – „Kolory wiosny” – 2-5.04.24

II – „Dbamy o zdrowie” – 8-12.04.24

III – „Wiosenny ogród” – 15-19.04.24

IV – „W wiejskiej zagrodzie” –  22-26.04.24

V. „Mój kraj – Polska” – 29.04-3.05.24

Cele ogólne:

  • rozwijanie umiejętności matematycznych i językowych; przez klasyfikowanie przedmiotów według wielkości, koloru lub przeznaczenia (ze względu na dwie cechy); utrwalenie obrazu graficznego cyfr 0-9 i liczby 10; rozwijanie umiejętności dodawania i odejmowania w zakresie 10; utrwalenie znaków <,>,+,_,=;  rozwijanie umiejętność określania kierunków; rozwijanie umiejętności kodowania i dekodowania;
  • usprawnianie percepcji wzrokowej i słuchowej; ćwiczenia analizy i syntezy słuchowej; sprawna analiza głoskowa wyrazów;  rozróżnianie spółgłosek i samogłosek; zaznajomienie z wyglądem litery „Z, z” i „H, h”; rozwijanie zainteresowań czytelniczych; utrwalenie liter wchodzących w skład imion; rozumienie pojęcia symbolu graficznego; utrwalenie znajomości zapisów graficznych imion;
  • rozwijanie małej i dużej motoryki oraz ogólnej sprawności fizycznej; rozwijanie koordynacji wzrokowo-słuchowo-ruchowej przez zabawy ruchowe; niwelowanie stresu; rozwijanie sprawności grafomotorycznej; rozwijanie umiejętności wycinania zamierzonej formy wprost z papieru; doskonalenie integracji sensorycznej.
  • doskonalenie różnego rodzaju technik plastycznych; rozwijanie inwencji twórczej;
  • podejmowanie samodzielnej aktywności poznawczej; wydłużanie koncentracji uwagi; usprawnianie pamięci dowolnej; zachowanie chronologii zdarzeń; rozwijanie logicznego myślenia; rozumienie istoty zmian odwracalnych i nieodwracalnych; rozwijanie myślenia przyczynowo – skutkowego;
  • zaznajomienie dzieci z nową formą teatralną – teatrem rąk; rozumienie przyjętej symboliki kolorów; utrwalenie znajomości barw; rozwijanie analitycznego myślenia; wywołanie refleksji nad poprawnością zwrotów i sformułowań; doświadczanie języka jako materii, którą można przekształcać, organizować wg własnych pomysłów i wrażliwości; utrwalenie słów i melodii nowo poznanych piosenek; rozwijanie percepcji słuchowej podczas różnicowania czasu; różnicowanie pojęć: zdrowe – niezdrowe; wzbogacanie czynnego słownika o wyrazy związane ze zdrowiem; rozwijanie postawy prozdrowotnej; wzbogacenie wiedzy n/t źródeł witamin; poznanie specyfiki pracy pielęgniarki, lekarza, higienistki stomatologicznej; uświadomienie sobie konieczności dostosowania ubrania do pogody na zewnątrz; nabywanie odporności psychicznej i uświadamianie sobie, że myślenie jest źródłem emocji; utrwalenie treści bajki „Brzydkie Kaczątko”; wzbogacenie wiedzy n/t zwierząt wiejskich; nabycie wiedzy, jaką pomoc niosą zwierzęta człowiekowi; wzbogacenie słownictwa (cielę, jagnię, ..); rozwijanie opiekuńczego stosunku do zwierząt; wzrost wiedzy n/t pracy rolnika; wzbogacenie słownictwa: traktor, motyka, grabie, widły; rozumienie,  że święta narodowe to element, który nas łączy; rozwijanie postawy aktywnego obywatela; nabywanie świadomości, że dbałość o poprawne posługiwanie się językiem ojczystym to wyraz patriotyzmu; rozwijanie zainteresowań pięknem naszego kraju; zaznajomienie z legendą o Warsie i Sawie; wzrost poczucia przynależności narodowej; wykazanie się wiedzą o tym, w jakiej dziedzinie zasłużyli się sławni Polacy; odczuwanie dumy i satysfakcji z tytułu bycia Polakiem; rozumienie pojęcia symbolów narodowych; rozróżnianie pojęć: miasto, wieś, zabytki, morze, góry, jezioro; poznanie pojęcia „Unia Europejska”; poznanie pojęcia „tangram”; uporządkowanie wiedzy n/t Polski; 
  •  doskonalenie umiejętności interpersonalnych oraz kompetencji społeczno-emocjonalnych; nabywanie umiejętności proszenia o pomoc, okazywania wdzięczności oraz właściwego przyjmowania odmowy; przestrzeganie ustalonych zasad  w grupie; doskonalenie kompetencji komunikacyjnych; 

EDUKACJA EKOLOGICZNA  REALIZACJA AUTORSKIEGO PROGRAMU PRZEDSZKOLA 

PT. „PRZEDSZKOLAK  MAŁYM EKOLOGIEM”:

Codzienne EKO-Spacery. Budzenie zainteresowań otaczającą przyrodą i nabywanie opiekuńczego stosunku do świata roślin i zwierząt; Poszerzanie wiedzy z dziedziny przyrody. Segregacja odpadów w sali; Obserwacja  i pielęgnacja kącików biocenotycznych w ogrodzie przedszkolnym. Wzbogacenie słownika biernego: korzenie, pień, gałęzie, konary, liście; uświadomienie sobie złożoności systemu korzeniowego. Zwrócenie uwagi na różnorodność drzew. Podziwianie piękna budzącej się do życia przyrody. Uświadomienie sobie, iż każde drzewo ma cechy charakterystyczne, odróżniające je od innych. Nabywanie postawy szacunku i zainteresowania przyrodą; rozwijanie postawy troski o przyrodę. 

WAŻNE WYDARZENIA:

– 09.04.2024 r. – Teatrzyk „Baśniowa Kapela”

Opracowała: Katarzyna Kalita

Skip to content